The journey begins! [episode#1]

[June 26 Monday]

The day had almost ended, and Kermie was returning from school. There was a huge crowd after school everyday, so Kermie had to push and shove to get home, but before he did, he had to visit his father at the cafe. ”Hey, hey!” Kermie said happily to his father ”How was school bud?” his father asked calmly ”I don’t know.. Just lessons and stuff.” and pure torture.. Kermie added in his mind ”want an iced coffee to cheer you up?” his father asked ”yeah, sure.” after a while of a little talk with his father, another customer appeared out of the door. Kermie froze and gazed on the girl, it was like he couldn’t even move his eyes the other way! Was this.. Love?… ”Kermie! Your coffee!” his father shouted before he could drop his coffee and spill it all over the ground ”Oh yeah, thanks dad!” he giggled nervously ”well I’m out now!” he ran out of the cafe and to his home, and to his surprise, his mother was there, it looked like her shift had ended early today ”Go do your homework, don’t start with tiktok again.” his mother said while washing the dishes ”Okay mom..” he said tired from school. He walked to his room, and placed his backpack on the floor. Then he threw himself on his bed tiredly. He got to his chair a few minutes later, and started with his homework ”I don’t understand any of this!” he shouted at himself. He called his online friend, Noor, to help him with his homework ”Hey dude!” he said happily ”Hey man, let me guess.. Need me to do your homework again?” Noor asked as he let out a quite giggle ”yup!” Kermie answered ”Send it to me, I’ll send the answers after a while.” Noor said before he hung up.

Now at Noors life

Noor sighed tiredly as he hung up. He stretched his hands and began working on both of the homeworks I should have just told him I’m busy… he thought to himself. After two or three hours, he was finished with both of them, and sent the answers to Kermie. Once he did, he went to his dinner table, his mother and father were already seated once he got there ”hamare pass aapke liye kuchh khabar hai. [We have some news for you.]” his father said to him in a calm tone ”Were moving to New York city.” his mother added ”aap angreji kyon bol rahe hain? [Why are you speaking English?]” Noor asked curiously as he heard his mother. He had never heard his mother speak English ”Don’t mind that, Just pack your bags, were leaving tomorrow at night” His father interrupted him ”Why do I need to pack my bags so early though?” Noor asked another question ”Stop asking questions and do as I say!” his father shouted at him ”No! I don’t want to go to New York!” He yelled back ”How dare you yell at your father! Go to your room! You’re going, no matter what you say, or think! Now go!” his father yelled loudly at him ”No wonder your son hates you!” Noor shouted back as he ran back to his room without eating at least a bite of his food ”Pathetic..” his father said after Noor left to his room

[June 27 Tuesday] Going to Meme

Meme woke up feeling a bad headache. She then looked outside to see it was raining, but it was raining too hard, later than she found out school was cancelled for the day. This was her first day, but she wasn’t too sad, she liked the free day. My head aches so bad… she thought to herself. Later then she started reading her book to calm her head, but it wasn’t working. Maybe I’m just hungry… she headed toward the kitchen to find her grandma sleeping on the couch. She fixed the blanket, and then made a sandwich for herself. As she was about to eat it, a call interrupted her. She answered it to find it was her friend from London, Tasha ”Hey girl!” Tasha said happily ”Hey, I woke up with the worst headache.. and it wont go away, I don’t know if its just me or not” Meme answered quietly not to wake her grandma ”It’s okay girl, I’m sure its nothing. Say, how’s New York?” Tasha asked curiously ”It’s okay, school’s cancelled today cause its raining really hard today.” Meme answered ”Dang, well that’s a reason to have such a headache” Tasha giggled a bit ”I guess.. But I still have nothing to do, It’s so boring I could die.” Meme said giggling with Tasha ”Well, have a good day, hopefully, I’m heading to school now. Bye girlie!” Tasha said finishing their conversation ”Bye!” Meme said hanging up. Now what… she thought, looking around her house. Maybe I could water the flowers.. yeah! I’ll do that.. she walked towards the flowers and watered the flowers one by one. Then she went to the balcony and watered the flowers there. Before she left she leaned on the balcony fence and gazed at the rain….

{EPISODE END}

Մաթեմատիկայի ստուգատես

1.Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, հարյուրավորը՝ 3, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 4։

1) 44324

2)4324

3) 44234

4)32444

2․Ո՞ր շարքի թվերն են դասավորված նվազման  կարգով:

1) 2466, 5159, 8427, 8436

2) 8427, 6436, 2466, 5159

3) 8427, 6436, 5159, 2466

4) 2466, 8427, 6436, 5159

3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք  30-ով, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:

1) կմեծանա 30 անգամ

2) կփոքրանա 30 անգամ

3) կփոքրանա 30-ով

4) կմեծանա 30-ով

4․ 7580 < 75*0 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ ամենամեծ թվանշան կարող ենք տեղադրել, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի։

1)5

2)9

3)8

4)3

5․ Գտի՛ր 35 թվի 5/7 մասը:

1) 57

2) 5

3)49

4) 25

6․ Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  4ժ30ր րոպեներով։

1) 126ր

2) 270ր

3) 430ր

4) 24030ր

7. Նկարում պատկերի ո՞ր մասն է ներկված կանաչ գույնով:

Captionless Image

1)6/12

2)12/6

3)6/6

4)1/6

8․ Քանի՞  գրամ է 7/100 կիլոգրամը։

1) 70

2) 7100

3) 700000

4) 17

9․Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի տարբերությունը։

1) 9000

2)9999

3)10999

4)1

10․ Գտի՛ր  6534  թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1) 0

2) 34

3) 534

4) 4

11. Ըստ օրինաչափության գտի՛ր տրված հաջորդականության հաջորդ անդամը՝  2, 3, 5, 8, 13,___

21

12. Հաշվի՛ր  15 · (105 − 350 : 7) արտահայտության արժեքը։

825

13. AB հատվածի երկարությունը 21 սմ է, AC հատվածը՝ 7 սմ (տե՛ս նկարը) : Գտի՛ր CB հատվածի երկարությունը:

Captionless Image

14սմ

14. Տուփում կա 10 կանաչ, 5 դեղին և 5 կարմիր մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել տուփից, համոզված լինելու համար, որ դրանցից գոնե մեկը կարմիր է։

16

15. Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը  33 դմ  է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։

11դմ

16. Այգում կա 45 ծառ։ Դրանց 3/5 մասը ծիրանենի է, իսկ մնացածը՝ դեղձենի։ Քանի՞ դեղձենի կա այգում։

45 : 5 = 9
9 x 3 = 27
45 – 27 = 18

17. Երեք իրար հաջորդող բնական կենտ թվերի գումարը 321  է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

105, 107, 109
321 : 3 = 107
107 – 2 = 105
107 + 2 = 109

Ագռավ

Կարդա´ տեքստը և կատարի´ր առաջադրանքը:

Ագռավ

Ագռավները շատ խելացի թռչուններ են, բայց մարդիկ նրանց այդքան էլ չեն սիրում: Եվ դա իր պատճառն ունի: Այս թռչունները գողանում են մարդկանց իրերը: Կարող են նաև հարձակվել տնային կենդանիների վրա և փչացնել այգիների բերքը

Ագռավները շատ խելացի թռչուններ են: Նրանք կարող են սնունդ ձեռք բերելու համար հետաքրքիր միջոցներ գտնել։ Օրինակ՝ ընկույզ կոտրելու համար նրանք թռչում են բարձր և այնտեղից ընկույզը գցելով գետնին՝ կոտրում, ուտում են։  Իսկ մեծ քաղաքներում ագռավները ընկույզը  նետում են խաչմերուկներում, որտեղ դրանք մեքենաների անիվներ տակ կոտրվում են: Ագռավները սպասում են կարմիր լույսին, որ մեքենաները կանգնեն, և իրենք կարողանան ընկույզն ուտել։

Ագռավները սարերում մարդկանց վրա մեծ քարեր են գլորում, որպեսզի մարդիկ հեռանան իրենց բներից:

Ագռավները կարող են բառեր ասել։ Տարբեր կռկռոցներով կարող են նաև  տեղեկացնել իրենց  ընդհանուր հավաքների, սպառնացող վտանգների կամ սննդի մասին։


Ագռավները միասեր թռչուններ են: Եվ երբ նրանք ընտրում են իրենց զույգին, ամբողջ կյանքն անցկացնում են նրա հետ, և զույգի մահից հետո նոր զույգ չեն փնտրում:

Կան նաև սպիտակ ագռավներ։ Սակայն նրանք արագ ոչնչանում են։ Սպիտակ գույնը թույլ չի տալիս ազատ և արդյունավետ որս անել կամ թաքնվել գիշատիչներից:

Առաջադրանք

 1. Տեքստից դո´ւրս գրիր մեկ պատճառ, որի  համար մարդիկ կարող են չսիրել ագռավներին:

Ագռավները գողանում են մարդկանց իրերը:

 • Տեքստից դո´ւրս գրիր ագռավի՝ ընկույզ կոտրելու մեկ օրինակ:

ընկույզ կոտրելու համար նրանք թռչում են բարձր և այնտեղից ընկույզը գցելով գետնին՝ կոտրում, ուտում են։

 • Տեքստից դո՛ւրս գրիր՝ ի՞նչ են անում ագռավները, երբ սարերում մարդիկ մոտենում են նրանց բներին:

Ագռավները սարերում մարդկանց վրա մեծ քարեր են գլորում, որպեսզի մարդիկ հեռանան իրենց բներից:

 • Ընդգծի´ր սխալ պատասխանը։

 • Ագռավներն իրենց զույգի մահից հետո նոր զույգ են ընտրում,
 • Ագռավներն իրենց ընկերոջ  մահից հետո նոր զույգ չեն ընտրում:
 • Ընդգծի´ր ճիշտ պատասխանը։

 • Սպիտակ ագռավները ոչնչանում են, որովհետև մարդիկ նրանց որսում են:
 • Սպիտակ ագռավները ժամանակի ընթացքում սևանում են:
 • Սպիտակ ագռավները ոչնչանում են, որովհետև գույնի պատճառով չեն կարողանում թաքնվել թշնամիներից:
 • Սպիտակ ագռավներ չեն լինում:

 • Գրի´ր՝ ի՞նչ նոր բան իմացար ագռավների մասին:

Որ սպիտակ ագռավներ կան

 • Գրի´ր կապույտ ներկված բառերի հականիշները

Շատ – քիչ

Բարձր – ցածր

Մեծ – փոքր

Արագ – դանդաղ

 • Գրի´ր տեքստում հոգնակի թվով գործածված 2 բառ:

Ագռավները

թռչուններ

 • Ըստ տեքստի՝ ագռավներն ինչպիսի՞ն են: Գրի՛ր 2 բառ։

Խելացի

Միասեր

 1. Ընդգծի´ր ճիշտ պատասխանը։ «Թռչել», «ուտել» բառերը ցույց են տալիս.

 2. առարկա,
 3. թիվ,
 4. հատկանիշ

գործողություն:

 • Лекарство – карт, Лекарство, рек
 • Кинотеатр – кино, кот, Рон, торт, нет, Кинотеатр
 • Хлебопекарня – хлеб, Рон, опера, Хлебопекарня
 • Вентилятор – нет, торт, вино, Вентилятор
 • Аргентина – нет, Ина, Аргентина, Нита, тигр
 • Аудитория – Аудитория, аудио, тир

Ամառային ճամբարի առաջին շաբաթը

Բարև ձեզ ես Էլլա Գրիգորյանն եմ և ես այսօր կպատմեմ իմ ամառային ճամբարի առաջին շաբաթի մասին։ մենք մեր դասարանով գնացել էինք Մայր դպրոց և մենք Արտուր Շահնազարյանի հետ երգեցինք և պարեցինք Կոմիտաս։ Հետո մենք գնացինք նորից մեր դպրոց և մեզ հյուրասիրեցին պաղպաղակ, հետո մենք գնացինք Տերյանի այգի և քանի, որ մենք փող ունեինք մենք առանք պաղպաղակ և պոպկոռն։ Այդ միայն հետագրգիր բանն էր, որ ինձ դուր էր եկել, դրա համար հաջողություն։

Չորրորդ կանգառ

Զարկ՝ նախքան լողալը՝ 85

Զարկ՝ լողալուց հետո՝ 85

Լողավազանի երկարությունը՝  6 մ 75 սմ =   675սմ

Լողացել եմ՝  2×6 մ 75 սմ =    1350սմ   `  ճանապարհ 25 վրկ-ում

1վ-ում լողացել եմ ՝  54   ճանապարհ

1ր-ում կլողամ՝3240 ճանապարհ

1ժ-ում կլողամ՝ 194400 ճանապարհ

1-ին փուլ

Մայիսի 30-ից հունիսի 9-ը

1․ Բլոգումդ բա՛ց արա «Մայրենիի ստուգատես» էջ։

2․ Այս առաջադրանքը կատարելիս ընկերդ, ուսուցիչդ կամ տան անդամներից մեկը թող ամբողջ ընթացքը տեսագրի:

Առաջադրանք: Համացանցից, ձեր ընտանեկան գրադարանից կամ քո անձնական գրքերից ընտրի՛ր քեզ համար որևէ հետաքրքիր նյութ՝ ոչ մեծ (կարող է լինել գեղարվեստական, բնագիտական, տեղեկատվական և այլն).

 • կարդա´ բարձրաձայն,
 • պատմի՛ր կարդացածդ նյութը,
 • ներկայացրո´ւ քո վերաբերմունքը կարդացածդ նյութի մասին:

Տեսանյութդ տեղադրի՛ր բլոգիդ ,«Մայրենիի ստուգատես» էջում։

Իմ կարդացած պատմությունը – Փոքրիկ Իշխանը – Էլլա Գրիգորյանի բլոգ (edublogs.org)

3․ Պատմի՛ր քո սիրած խաղի մասին /նաև էլեկտրոնային/:
Պատումդ տեսագրե՛ք, և տեղադրի՛ր «Մայրենիի ստուգատես» էջում։

Իմ սիրած խաղը – Roblox – Էլլա Գրիգորյանի բլոգ (edublogs.org)

4. Հորինի՛ր և գրի՛ր մի այնպիսի երևակայական պատմություն, որ քո ընտանեկան դպրոցի անդամները կարդան զարմացած և հետաքրքրված։

Պատումդ տեղադրի՛ր «Մայրենիի ստուգատես» էջում։

զարմանալի պատմություն – Էլլա Գրիգորյանի բլոգ (edublogs.org)

2-րդ փուլ

Հունիսի 10

Ստուգատեսի 2-րդ փուլ՝ միասնական գրավոր աշխատանք

Աղբյուրը՝ «Խոսքի մշակույթ» բլոգ

Մայրենիի ստուգատես. Չորրորդ կետ

Կար – չկար մի մարդ, որ մարդ չէր։ Նրա անունը մարդ էր։ Եվ բոլոր կատուները թռչում էին տիեզերք, իսկ շները փորում էին ու գնում էին մինչև վերջ։ Եվ մարդը պայթեց, ծառերը չէին աճում, մարդիկ երկար էին ծնվում և կարճ էին դառնում, մարդիկ անխելք էին, իսկ կենդանիները խելոք, մարդիկ մենակ հարյուր հատ էին աշխարհում, և կենդանիները տանն էին ապրում, իսկ մարդիկ դրսում։