french

Իմ անունը Էլլա է – Je m’appelle Ella

Ես տաս տարեկան եմ – J’ai dix ans

ես սիրում եմ անգլերեն – J’adore l’anglais

ես խելացի եմ – Je suis intelligent

ես սիրում եմ կատուններ – J’adore les chats